Om föreningen

Svensk Presshistorisk Förening fick sitt namn 1999 men har sina rötter i Föreningen Sveriges Tidningsmuseum som bildades 1947 med uppgift att skapa ett presshistoriskt museum.

Senare ändrades namnet till Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum. Därmed ville man markera att man inte bara samlade in föremål utan också arkiv. Av ekonomiska skäl måste föreningen upphöra 1974. De insamlade föremålen återlämnades till ägarna eller överlämnades till Nordiska museet. Arkiven och biblioteket överfördes till Riksarkivet, där materialet togs om hand inom en nyskapad enhet med namnet Sveriges Pressarkiv. För att försöka säkra den fortsatta nära kontakten mellan pressarkivet och tidningsvärlden bildades Föreningen Pressarkivets Vänner.

Bokföring och medlemsregister sköts via Tidningsutgivarna. År 1999 ändrade föreningen namn till Svensk Presshistorisk Förening för att därmed markera att föreningens verksamhet och uppgifter väsentligt breddats de senare åren.

Styrelsen
Styrelsen väljs för ett år i taget och består av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens sammansättning skall så långt möjligt representera föreningens olika medlemskategorier.

Läs mer om styrelsen.

Föreningen har till uppgift att:

  • Stödja och stimulera den press- och mediehistoriska forskningen i landet, bl a genom att dela ut presshistoriska stipendier anordna seminarier, föredrag och andra arrangemang på det press- och mediehistoriska området
  • Utge Presshistorisk årsbok och andra publikationer med press- och mediehistorisk inriktning
  • Stimulera till internationella kontakter inom området. De nordiska presshistoriska föreningarna finns med under Länkar utge en årsbok och andra publikationer med press- och mediehistorisk inriktning
  • Verka för att press- och mediehistoriskt källmaterial bevaras och att historiskt material överlämnas till Sveriges Pressarkiv eller andra lämpliga institutioner.

Bli medlem i föreningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *